Публікації

Лізунов Г.В., Черемних О.К.
Фізика плазми у вправах та задачах.
Методичний посібник для студентів та викладачів фізичних та технічних вищих навчальних закладів. Київ, НТУ “КПІ”, 1999. – 50 с.

 

 

Черемных О.К.
Физика плазмы. Часть I.
Учебное пособие для студентов и преподавателей высших учебных заведений. – Киев, 2000-190 с.
В учебном пособии содержатся лекции, прочитанные студентам Физико-технического факультета национального технического университета “Киевский политехнический институт”. Излагаются основы физики плазмы. Предполагаются знания по теоретической механике и электродинамике. Для студентов и преподавателей физических и физико-технических специальностей.

 

Nick S. Maravell (Editor)
Space Science: New Research.
Nova Science Publishers, Inc., New York, 2006, 363 pages.
ISBN 1-60021-005-8.
Chapter 4.
O.K.Cheremnykh and A.S.Parnowski. Flute and Balloning Modes in the Inner Magnetosphere of the Earth: Stability and Influence of the Ionospheric Conductivity. (page 97).

 

Кременецький І.О., Черемних О.К.
Космічна погода: механізми і прояви.
За ред. д. фіз.-мат. н. О.П.Федорова. К.: Наукова думка, 2009, 144 с.
ISВN 978-966-00-1020-6.
Ідею “космічної погоди”, або впливу сонячної активності, на живий і неживий світ, а також на соціальні процеси висунув А.Л. Чижевський на початку минулого століття. З тих пір наукові знання про фізичні процеси у космосі значно поглибились. Ідея “космічної погоди” підтвердилась, а її прогноз став важливим практичним завданням. У пропонованій книзі викладено сучасні уявлення про “космічну погоду”. Наведено основні відомості про сонячну активність, міжпланетне середовище й захисні оболонки Землі.
Для наукових працівників, викладачів та студентів фізичних і фізико-технічних спеціальностей, а також усіх, кого цікавлять таємниці космосу.

 

Ю.П.Ладиков-Роев, О.К.Черемных
Математические модели сплошных сред.
Киев, “Наукова думка”, 2009, 552 с.
ISВN 978-966-00-0853-8.
В монографии рассмотрены математические модели, созданные для газов, жидкостей, плазмы, и их применение. Представлены примеры построения математических моделей для различных задач физики ближнего космоса. Для аспирантов, студентов старших курсов математических, физических и астрофизических специальностей, а также для научных сотрудников, занимающихся информационными задачами, связанными с исследованиями космоса, “космической погоды” и физики плазмы.

 

Під загальною редакцією академіка НАН України Я.С.Яцківа
„Наукові основи, методичне, технічне та інформаційне забезпечення створення системи моніторингу геосистем на території України (GEO-UA)”.
Київ, НАНУ, 2010, 160 с., ISBN 978-966-02-5842-6

До збірника увійшли такі роботи, виконані у відділі та з участю його співробітників:
Черемних О.К., Агапітов О.В., Крючков Є.І., Парновський О.С., Селіванов Ю.О., Федоренко А.К. Хвильові процеси в навколоземному космічному просторі.
О.К.Черемних, О.С.Парновський, В.О.Яценко, О.В.Семенів, М.М.Сальников, І.О.Кременецький. Розробка методів прогнозування космічної погоди та вивчення фізичних механізмів впливу сонячного вітру на геомагнітну активність.

 

Фізика суцільних середовищ.
Збірник задач. Укладачі: О.К.Черемних, В.В.Куліш. – К. : НАУ, 2012. –84 с.
УДК 531.01 (076.5)
Пропонований збірник задач з фізики суцільних середовищ охоплює такі розділи курсу фізики суцільних середовищ: «Основні рівняння ФСС, криволінійні системи координат», «Гідростатика», «Динаміка ідеальних середовищ. Інтеграл Бернуллі», «Потенціальні та вихрові течії рідини. Методи ТФКЗ у ФСС», «Метод розмірностей та π-теорема», «Динаміка в’язких середовищ», «Коливання та хвилі у суцільних середовищах», «Нестійкості в суцільних середовищах».
Збірник створювався з метою навчити студентів творчо застосовувати основні ідеї та методи фізики суцільних середовищ на практиці. Його зміст відповідає робочій навчальній програмі дисципліни «Фізика суцільних середовищ» для студентів спеціальності 6.070200 «Прикладна фізика». Наведені у збірнику задачі відрізняються за рівнем складності.
На початку кожного практичного заняття подано стислі теоретичні відомості, які є основою базового курсу відповідного розділу і мають стати при нагоді під час розв’язання задач.
У додатках вміщено необхідний матеріал довідникового характеру.
Видання рекомендовано для аудиторної та самостійної підготовки студентів.

 

С.Л.Парновский, А.С.Парновский
Введение в современную космологию.
Киев, “Наукова думка”, 2013, 149 с.
ISВN 978-966-00-1268-4.
Книга знакомит читателей с основными идеями космологии и ее достижениями, а также проблемами, которые представляют интерес для всей науки, – тёмной материей и тёмной энергией. Рассмотрено создание Вселенной, ее эволюция, современное состояние и возможные варианты ее дальнейшего развития. Изложено происхождение различных проблем космологии, рассуждения и факты, лежащие в их основе, а при наличии решения этих проблем – его суть, а также наблюдения и эксперименты, которые подтверждают именно такое решение.
Для преподавателей, аспирантов и студентов высшей школы, а также широкого круга читателей, мнтересующихся современными космическими исследованиями.

 

А.Г. Загородний, O.K. Черемных
Введение в физику плазмы: в 2-х частях.
Киев, “Наукова думка”, 2014. — 696 с. (ил.).
ISBN 978-966-00-1429-9

Монография состоит из двух частей. В первой части приведены устоявшиеся представления о плазме. Обсуждаются формы ее существования и области приме­нения. Изложено описание плазмы в одночастичном приближении. В рамках этого описания проанализированы задачи о движении заряженных частиц в электриче­ских и магнитных полях и проблема их удержания в этих полях. Рассмотрено маг­нитогидродинамическое описание плазмы, с помощью которого изложены про­блемы равновесия и течения плазмы, а также проанализированы волны в плазме и процессы переноса в ней.
Во второй части на основе методов электродинамики сплошных сред дано описание электромагнитных волн в плазме. Проанализированы кинетические эф­фекты в плазменных волнах. Приведены различные подходы к исследованию ус­тойчивости плазмы. Рассмотрены стационарные нелинейные волны в плазме и нелинейные волновые взаимодействия. Изложены современные представления о турбулентных процессах в плазме.
Для студентов старших курсов, аспирантов и научных сотрудников, впервые обратившихся к изучению физики плазмы.

 

Козак, Л.В.
Турбулентні процеси в гідродинамічному та магнітогідродинамічному
середовищі. Навчальний посібник
Київ, Видавництво “Друкарик”, 2020. – 236 с.
УДК 533.9. ББК 22.654я73
Рецензенти: доктор фіз.-мат. наук, професор О.К. Черемних (ІКД НАНУ-ДКАУ), кандидат фіз.-мат. наук, с.н.с. С.Г. Кравчук (ГАО НАНУ)

Турбулентнiсть – це природний стан як гiдродинамiчних, так i магнiтогiдродинамiчних потокiв. Бiльшiсть течiй рiдин, газiв i плазми в природi та в технiчних пристроях є турбулентними. Ламiнарний режим течiї є винятком iз правил, i спостерiгається вiн досить рiдко. Рух повiтря в земнiй атмосферi, води в рiчках i морях, газу i плазми в атмосферах зiрок i в мiжзоряних туманностях, течiї в трубах, каналах, струменях, в граничних/приграничних потоках i т.д. – всi  цi процеси мають турбулентний характер. Ефекти, пов’язанi iз турбулiзацiєю потокiв, спостерiгаються на просторово-часових масштабах вiд сантиметрiв до мегапарсекiв. Найчастiше ми стикаємося iз турбулентнiстю що викликана метеорологiчними чинниками – взаємодiя океану iз атмосферою, випаровування з поверхнi води, вертикальне i горизонтальне перенесення тепла й iнтенсивне перемiшування домiшок.
Крiм того, iснує велика рiзноманiтнiсть методiв прогнозування розвитку турбулентних потокiв, починаючи вiд простих емпiричних кореляцiй, через строгi (але обмеженi) припущення з рiвнянь Нав’є-Стокса, до розробки статистичних моделей, заснованих на аналогiях мiж хаотичною поведiнкою турбулентностi та молекулярним хаосом гiдродинамiчних потокiв.
Навчальний посiбник написаний на основi курсу лекцiй “Турбулентнi процеси в плазмi”, який читається автором на кафедрi астрономiї та фiзики космосу фiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

.

.